Przejdź do treści
DOKUMENTY


Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Birmingham
REGULAMIN SZKOŁY


Głównym celem niniejszego Regulaminu jest wskazanie zasad służących:
zapewnieniu uczniom bezpiecznego pobytu w szkole,
zagwarantowaniu porządku i dyscypliny na terenie szkoły,
wyeliminowaniu wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej,

rozwijaniu umiejętności współpracy i działania na rzecz innych,

kształtowaniu nawyków systematycznej i sumiennej pracy.

Osiągnięcie powyższych celów wymaga konsekwencji we wdrażaniu przepisów Regulaminu przez pracowników szkoły jak również przez Rodziców i Opiekunów.


ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO

Uczniowie rozpoczynają zajęcia o godz. 900 , kończą o godz.1300 .
Długa przerwa (przerwa na lunch) trwa pół godziny od 1045 do 1115    
Podczas krótkich przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają w salach i czekają na przyjście nauczyciela.
Długą przerwę uczniowie spędzają w szkolnej kawiarence, sali gimnastycznej lub na zewnątrz budynku. Nikt nie zostaje w sali lekcyjnej podczas długiej przerwy.
Po ostatniej lekcji uczniowie porządkują salę lekcyjną, zabierają swoje rzeczy i pod opieką Rodzica/Opiekuna opuszczają budynek szkoły lub udają się na zajęcia pozalekcyjne.
Nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję wyłącza komputer, rzutnik multimedialny, sprawdza zamknięcie okien oraz gasi światła.

ROLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PODCZAS DNIA SZKOLNEGO
Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczne dotarcie dziecka na zajęcia lekcyjne (doprowadzenie do sali lekcyjnej) oraz odebranie dziecka po zajęciach (z sali lekcyjnej).

Rodzice/Opiekunowie uczniów o zdiagnozowanym stopniu niepełnosprawności są odpowiedzialni za przyprowadzenie oraz odprowadzenie dziecka do klasy przed i po przerwie.
Rodzice/Opiekunowie uczniów z klas: Przedszkole – klasa III powinni przebywać ze swoimi dziećmi podczas przerwy na lunch.
W czasie trwania lekcji na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby postronne, a także Rodzice i Opiekunowie dzieci, z wyjątkiem momentu przyprowadzenia dziecka do szkoły (10 min przed rozpoczęciem zajęć) i odbioru po lekcjach (10 min przed zakończeniu lekcji). Osoby dyżurujące, nauczyciele, asystenci i Dyrektor szkoły, mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, upoważnieni są do legitymowania każdej osoby, która znajduje się na terenie szkoły.
Opuszczenie szkoły przez ucznia przed zakończeniem zajęć lekcyjnych może mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach i powinno być poprzedzone informacją przekazaną przez Rodzica/Opiekuna dziecka bezpośrednio do wychowawcy klasy lub Dyrektora szkoły.
Bezpośredniemu kontaktowi rodziców z nauczycielami służą zebrania klasowe lub indywidualne spotkania w uzgodnionym wcześniej terminie.

OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIA
1. Uczeń ma prawo do:
poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej,
rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce,
rozwijania własnych zainteresowań w szkole oraz uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych,
uzyskania informacji o kryteriach i zasadach oceniania stosowanych przez nauczycieli.

2. Uczeń ma obowiązek:
starannie przygotowywać się do lekcji,
aktywnie uczestniczyć w lekcjach,
odrabiać zadane prace domowe,
dbać o mienie szkoły i estetykę sal lekcyjnych,
bezwzględnie przestrzegać zasad szkolnego Regulaminu bezpieczeństwa,
odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
wspierać osoby słabsze,
przestrzegać zasad ubioru (obowiązuje skromny, schludny wygląd).
Skromny i schludny wygląd w rozumieniu tego Regulaminu to:
strój, który nie kojarzy się z żadną subkulturą młodzieżową i jest odpowiedni do sytuacji – zakryty brzuch, dekolt, spodnie i spódnice o niebudzącej kontrowersji długości;
brak biżuterii;
niewskazane są ekstrawaganckie fryzury, farbowane włosy, kolorowe paznokcie i makijaż.

3. Uczniowi nie wolno:
stosować przemocy fizycznej lub psychicznej,
działać na szkodę innych osób,
spóźniać się na lekcje,
przeszkadzać innym uczniom podczas lekcji,
używać wulgarnego słownictwa,
wychodzić z sali lekcyjnej podczas lekcji z wyjątkiem uzasadnionych przypadków,
przebywać poza terenem szkoły,
niszczyć mienia szkolnego,
zaśmiecać pomieszczeń szkolnych oraz terenu zewnętrznego szkoły,
przynosić do szkoły:
wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia,
większych sum pieniędzy,
przedmiotów wartościowych;
wprowadzać na teren szkoły osób postronnych bez zezwolenia Dyrekcji,
palić papierosów, pić alkoholu, zażywać narkotyków i innych środków odurzających; rozprowadzać ich wśród uczniów,
korzystać na lekcji z telefonów komórkowych i innych urządzeń służących komunikacji,
uprawiać sportu i uczestniczyć w zabawach w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub niedozwolonych.

NAGRODY i KARY

Nagrody upominkowe i dyplomy za udział w konkursach szkolnych przyznawane są na zakończenie konkursu;  za wyniki w nauce i inne osiągnięcia - na zakończenie roku szkolnego.
Osiągnięcia uczniów mogą być promowane na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz  na stronie internetowej szkoły.
Ocenę zachowania uczniów reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Głównym celem zastosowania kary jest wykształcenie nawyku przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
Rodzaj kary zależy od rodzaju i stopnia przewinienia. Decyzję o rodzaju kary podejmuje wychowawca klasy w porozumieniu z Dyrektorem.
Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów po rozpatrzeniu konkretnego przypadku, na wniosek Dyrektora, uchwałą Zarządu.

Wróć do spisu treści