Przejdź do treści
DOKUMENTY


Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Birmingham
Regulamin bezpieczeństwaPodstawowe zasady bezpieczeństwa podczas regularnego dnia szkolnego:

Uczniowie rozpoczynają zajęcia o godz. 9:00 , kończą o godz.13:00.

Przerwa na drugie śniadanie trwa pół godziny (10:45 – 11:15).

Uczniowie klas: Przedszkole – klasa 3 spędzają przerwę w swoich salach lekcyjnych, pod opieką nauczyciela.

Uczniowie klas: klasa 4 – Alevel spędzają przerwę na zewnątrz budynku, we wskazanym miejscu, pod opieką nauczycieli dyżurujących.

Samowolne opuszczenie szkoły w czasie zajęć: od rozpoczęcia do ich zakończenia jest zabronione.

Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie w szkole jest zbędne np.: przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, telefon komórkowy, sprzęt elektroniczny.

Szkoła bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, które są obecne na zajęciach lekcyjnych (ich obecność została odnotowana przez nauczyciela na liście obecności). Szkoła nie ma możliwości wysyłania indywidualnych powiadomień do rodzica o nieobecności dziecka na zajęciach.

W sytuacjach nadzwyczajnych uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące akcję ratowniczą i ewakuacyjną.

Po zakończeniu zajęć uczniowie mogą przebywać w szkole na zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez szkołę (tylko pod opieką osób upoważnionych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami).


1.Zachowanie podczas lekcji

Przed rozpoczęciem lekcji uczniowie ustawiają się przed salą, w której ma odbywać się lekcja i czekają na nauczyciela.

Uczniowie nie mogą przebywać w salach lekcyjnych bez obecności nauczyciela.

Podczas zajęć telefony komórkowe muszą być bezwzględnie wyłączone, nie mogą też leżeć na ławce.

W czasie lekcji uczniowie mogą opuścić klasę jedynie za zgodą nauczyciela.

Bez zgody nauczyciela uczniowie nie mogą używać żadnych sprzętów, które nie są ich własnością lub własnością Polskiej Szkoły.

Uczniowie są zobowiązani do pozostawienia po sobie porządku.


2.  Zachowanie podczas przerw

Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – schodzą zawsze stroną lewą, pojedynczo, trzymając się poręczy.

Podczas przerw uczniów obowiązują zasady dobrego zachowania (m.in. nie krzyczą, nie biegają, nie popychają kolegów).

Mając na uwadze fakt, że lekkomyślne zabawy mogą spowodować utratę zdrowia lub zagrożenie życia własnego, kolegów, czy innych osób, uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających z niniejszego regulaminu, poleceń nauczycieli, dyżurujących  i innych pracowników szkoły.  

Szczególnie niebezpieczne i przez to stanowiące rażące naruszenie zasad zachowania się ucznia są:

udział w bójkach, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad innymi uczniami, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa, zabawa  przedmiotami i substancjami,  które mogłyby spowodować zagrożenie zdrowia, życia lub szkodę materialną.

Uczniowie spożywający drugie śniadanie dbają o zachowanie porządku w salach lekcyjnych, szkolnej kawiarence oraz na boisku szkolnym.


3. Zachowanie podczas zajęć pozaszkolnych

Zajęcia pozaszkolne odbywają się tylko pod opieką nauczycieli, na zasadach określonych odrębnymi regulaminami (przygotowanymi przez prowadzących zajęcia).


4. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Osoby zainteresowane (nauczyciele, asystenci, rodzice/opiekunowie) mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania do dyrektora szkoły lub prezesa zarządu szkoły wszystkich uwag dotyczących bezpieczeństwa w szkole.


Identyfikacja zagrożenia

Parking szkolny – rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczne dotarcie dziecka na zajęcia lekcyjne (doprowadzenie do sali lekcyjnej) oraz odebranie dziecka po zajęciach (z sali lekcyjnej).

W czasie lekcji - nauczyciele i asystenci prowadzący poszczególne zajęcia lekcyjne ponoszą pełną odpowiedzialność za uczniów. Nauczyciele i asystenci prowadzą zajęcia w miejscach i o czasie ściśle wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Rodzice/opiekunowie uczniów o zdiagnozowanym stopniu niepełnosprawności są odpowiedzialni za przyprowadzenie oraz odprowadzenie dziecka do klasy przed i po przerwie.

W razie wypadku - pierwsza pomoc udzielona jest przez osoby do tego upoważnione (posiadające odpowiednie kwalifikacje), wskazane przez dyrektora szkoły; dalsze kroki podejmowane są w zależności od wymaganej sytuacji.

Każdy wypadek odnotowany jest w szkolnej książce wypadków z uwzględnieniem: imienia i nazwiska ucznia, daty i godziny wypadku, opisem incydentu, oraz podpisem osoby udzielającej pierwszej pomocy.

Rodzice/opiekunowie ucznia otrzymują notatkę informującą o wypadku dziecka

Dostęp osób postronnych - w czasie trwania lekcji na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby postronne, a także rodzice i opiekunowie dzieci, z wyjątkiem momentu przyprowadzenia dziecka do szkoły (10 min przed rozpoczęciem zajęć) i odbioru po lekcjach (10 min przed zakończeniu lekcji). Osoby dyżurujące, nauczyciele, asystenci i dyrektor szkoły, mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, upoważnieni są do legitymowania każdej osoby, która znajduje się na terenie szkoły.

Dyżury - prowadzone są przez nauczycieli, asystentów od 10.45 do 11.15, rotacyjnie. Osoby dyżurujące muszą bezwzględnie przestrzegać punktualności oraz przebywać na przydzielonym obszarze.


5. Zatrudnienie pracowników/wolontariuszy

Wszyscy wolontariusze pracujący w szkole muszę zostać poddani sprawdzeniu karalności (DBS). Jeżeli pracownik nie posiada zaświadczenia DBS musi być nadzorowany przez inną osobą, która ma wymagane zaświadczenie.


6. Postępowanie w przypadku oskarżenia wobec nauczycieli i asystentów

Jeżeli jakiekolwiek oskarżenie zostanie wniesione przeciwko nauczycielowi, asystentowi lub innemu wolontariuszowi pracującemu w szkole, wówczas zostanie wszczęte odpowiednie śledztwo przeprowadzone przez dyrektora szkoły, a w przypadku oskarżenia dyrektora - stosowne kroki podejmie prezes zarządu szkoły.
Jeżeli wstępne postępowanie wyjaśniające nie rozwiąże sporu, wówczas nauczyciel/asystent/inny pracownik wolontaryjny zawieszony zostanie w pełnionych obowiązkach, do momentu wyjaśnienia sprawy.

Wróć do spisu treści