Przejdź do treści
DOKUMENTY


Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Birmingham
Regulamin bezpieczeństwa


Celem regulaminu jest przedstawienie zasad i procedur dotyczących zachowania bezpieczeństwa uczniów w Polskiej Szkole Sobotniej w Birmingham.

Podstawowe zasady zachowania uczniów podczas regularnego dnia szkolnego:

Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 900 , kończą o godz.1300.

Przerwa na lunch trwa pół godziny (1045 – 1115).

Samowolne opuszczenie szkoły w czasie zajęć: od rozpoczęcia do ich zakończenia jest zabronione.

Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie w szkole jest zbędne np.: przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, ozdoby, telefon komórkowy, sprzęt elektroniczny.

W sytuacjach nadzwyczajnych uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące akcję ratowniczą i ewakuacyjną.

Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonania drobnych prac porządkowych, zwłaszcza jeżeli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania.

Po zakończeniu zajęć uczniowie mogą przebywać w szkole na zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez wychowawców klas lub organizacje szkolne  (tylko pod opieką osób upoważnionych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami)


1.1 Zachowanie podczas lekcji

Przed rozpoczęciem lekcji uczniowie ustawiają się parami przed klasą, w której ma odbywać się lekcja i czekają na nauczyciela.

Uczniowie spokojnie wchodzą do klasy, zachowując kolejność, w jakiej ustawili się przed klasą i zajmują miejsca w ławkach.

Uczeń nie je, nie żuje gumy, nie pije napojów.

Uczeń nie trzyma na ławce żadnych przedmiotów nie będących  pomocami do danej lekcji.

Posiadacze telefonów komórkowych bezwzględnie wyłączają je na czas lekcji. Telefon nie może leżeć na ławce.

W czasie lekcji uczeń nie może opuścić klasy, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą nauczyciela.

Nauczyciel decyduje o tym, kiedy uczniowie opuszczą klasę, pamiętając jednak o tym, że uczniowie mają prawo do odpoczynku podczas przerwy.

Uczniowie są zobowiązani do pozostawienia po sobie porządku – odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontroluje nauczyciel.

Szczegółowe zasady zachowania się podczas poszczególnych lekcji określa nauczyciel.


1.2  Zachowanie podczas przerw


Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – wychodzą i schodzą zawsze stroną lewą, pojedynczo, trzymając się poręczy.

Podczas przerw uczniów obowiązują zasady dobrego zachowania m. in. nie krzyczą, nie biegają, nie popychają kolegów.

Mając na uwadze fakt, że lekkomyślne zabawy mogą spowodować utratę zdrowia lub zagrożenie życia własnego, kolegów, czy innych osób, uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających z niniejszego regulaminu, poleceń nauczycieli, dyżurujących  i innych pracowników szkoły.  
Szczególnie niebezpieczne i przez to stanowiące rażące naruszenie zasad zachowania się ucznia są:
udział w bójkach, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad innymi uczniami, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa, zabawa  przedmiotami i substancjami,  które mogłyby spowodować zagrożenie zdrowia, życia lub szkodę materialną.


Uczniowie spożywający lunch dbają o zachowanie porządku w szkolnej kantynie oraz przestrzegają zasady dobrego zachowania.

1.3 Zachowanie podczas zajęć pozaszkolnych

Zajęcia poza szkołą odbywają się tylko pod opieką nauczycieli, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


Procedury postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Osoby zainteresowane (nauczyciele, asystenci, rodzice/opiekunowie) mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania do dyrektora szkoły lub szkolnego NDSB (Niezależnego Doradcy do Spraw Bezpieczeństwa) wszystkich uwag dotyczących bezpieczeństwa w szkole.


Identyfikacja zagrożenia

Parking szkolny – rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczne dotarcie dziecka na zajęcia lekcyjne (doprowadzenie do sali lekcyjnej) oraz odebranie dziecka po zajęciach (z sali lekcyjnej).

W czasie lekcji - nauczyciele i asystenci prowadzący poszczególne zajęcia lekcyjne ponoszą pełną odpowiedzialność za uczniów. Nauczyciele i asystenci prowadzą zajęcia w miejscach i o czasie ściśle wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Przerwa - nauczyciele klas: przedszkole, kl.1, 2 i 3  są zobowiązani do przyprowadzenia uczniów do budynku CN i do odprowadzenia uczniów po zakończonej przerwie do sal lekcyjnych.

Rodzice/opiekunowie uczniów o zdiagnozowanym stopniu niepełnosprawności są odpowiedzialni za przyprowadzenie oraz odprowadzenie dziecka do klasy przed i po przerwie.

W razie wypadku - pierwsza pomoc udzielona jest przez osoby do tego upoważnione (posiadające odpowiednie przeszkolenie), wskazane przez dyrektora szkoły; dalsze kroki podejmowane są w zależności od wymaganej sytuacji.

Każdy wypadek odnotowany jest w szkolnej Książce wypadków z uwzględnieniem: imienia i nazwiska ucznia, daty i godziny wypadku, opisem incydentu, oraz podpisem osoby udzielającej pierwszej pomocy.

Rodzice/opiekunowie ucznia otrzymują notatkę informującą o wypadku dziecka

Ocena niebezpieczeństwa dla typowego dnia szkolnego i każdej imprezy szkolnej przeprowadzana jest przez dyrektora szkoły

Dostęp osób postronnych - w czasie trwania lekcji na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby postronne, a także rodzice i opiekunowie dzieci, z wyjątkiem momentu przyprowadzenia dziecka do szkoły (10 min przed rozpoczęciem zajęć) i odbioru po lekcjach (10 min przed zakończeniu lekcji). Osoby dyżurujące, nauczyciele, asystenci i dyrektor szkoły, mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, upoważnieni są do legitymowania każdej osoby, która znajduje się na terenie szkoły.

Dyżury - prowadzone są przez nauczycieli, asystentów lub/i rodziców od 10.45 do 11.15, rotacyjnie. Osoby dyżurujące muszą bezwzględnie przestrzegać punktualności oraz przebywać na przydzielonym obszarze.

2.2.  Postępowanie w razie zagrożenia

Wszyscy dorośli w szkole dzielą odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa w szkole.

Każda potencjalnie niebezpieczna sytuacja jest odnotowana w dzienniku dyrektora szkoły.

Jeżeli nauczyciel lub asystent posiada przesłanki, które mogą wskazywać, że dziecko jest przedmiotem fizycznej, psychicznej lub seksualnej przemocy, czy też  zaniedbania, wówczas nie powinien prowadzić samodzielnego śledztwa w tej sprawie, lecz niezwłocznie, w formie pisemnej, przekazać ją do rozpatrzenia NDSB. Nauczyciel/asystent powinien sporządzić raport, uwzględniając wszystkie szczegóły przekazane mu przez dziecko, i przekazać go NDSB. Jeżeli dziecko ujawni akt przemocy, którego jest czynnym lub biernym świadkiem, wówczas sprawa zostanie przekazana odpowiednim służbom, które podejmą dalsze działania wyjaśniające. Rodzice mogą, ale nie muszą być o tym poinformowani.
W wypadku zaistnienia powyższej sytuacji, dyrektor ma obowiązek zorganizować radę pedagogiczną, podczas której przekaże odpowiednie informacje nauczycielom i asystentom oraz omówi plan wsparcia opracowany dla poszkodowanego dziecka.

2.3. Użycie siły fizycznej

Jeżeli nauczyciel/asystent zmuszony jest do użycia siły fizycznej w celu zabezpieczenia dziecka/dzieci przed wyrządzeniem sobie/innym krzywdy, interwencję swoją musi dopasować proporcjonalnie do występującego zagrożenia oraz ograniczyć do minimum. Każda interwencja musi być odnotowana w Książce wypadków przechowywanej przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego wyznaczoną.

2.4. Nauczanie

Uczniowie, przed wykonaniem każdej czynności, która może stanowić potencjalne zagrożenie, otrzymują odpowiednie instrukcje bezpieczeństwa.


2.5. Zabezpieczenie prywatności

Dane personalne uczniów i ich rodzin są trzymane w tajemnicy i udostępniane odpowiednim służbom wyłącznie w sytuacjach, w których zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka.


   2.6. Bezpieczeństwo w sieci

Nauczyciele i asystenci mają obowiązek informowania uczniów o niebezpieczeństwach, które wynikają z niewłaściwego korzystania z internetu.


2.7. Zatrudnienie nauczycieli i asystentów

Nauczyciele i asystenci, pracujący jako wolontariusze PSS, są poddawani sprawdzeniu karalności (DBS).

Osoby wyznaczone przez dyrektora otrzymują możliwość uzyskania treningu w zakresie promowania bezpieczeństwa w szkole. Trening powinien być aktualizowany co trzy lata.

Zarząd szkoły i dyrekcja dokładają wszelkich starań, by osoby pracujące w szkole posiadały odpowiednie kwalifikacje, które pozwolą na prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, w bezpiecznej atmosferze.


2.8. Postępowanie w przypadku oskarżenia wobec nauczycieli i asystentów

Jeżeli jakiekolwiek oskarżenie zostanie wniesione przeciwko nauczycielowi, asystentowi lub innemu wolontariuszowi pracującemu w szkole, wówczas zostanie wszczęte odpowiednie śledztwo przeprowadzone przez dyrektora szkoły, a w przypadku oskarżenia dyrektora - stosowne kroki podejmie prezes zarządu szkoły.
Jeżeli wstępne postępowanie wyjaśniające nie rozwiąże sporu, wówczas nauczyciel/asystent/inny pracownik wolontaryjny zawieszony zostanie w pełnionych obowiązkach, do momentu wyjaśnienia sprawy.

Obowiązki dyrektora szkoły

    3.1. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest:

Wprowadzenie w życie zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszym regulaminie.
Zobowiązanie nauczycieli i asystentów do jego przestrzegania.
Przekazanie treści niniejszego regulaminu wszystkim nauczycielom i asystentom oraz pozostałym osobom pracującym w PSS.
Stworzenie odpowiedniej atmosfery, w której wszyscy dorośli mogli będą zgłaszać swoje uwagi i postulaty dotyczące możliwych zagrożeń i niebezpieczeństw.
Nominowanie niezależnej osoby na stanowisko Niezależnego Doradcy do Spraw Bezpieczeństwa, którego obowiązkiem jest mediowanie i podejmowanie interwencji w sytuacji, w której godność lub bezpieczeństwo ucznia lub nauczyciela zostało naruszane. NDSB jest zobowiązany do kooperowania ze wszystkimi służbami społecznymi, w celu obiektywnego rozpatrzenia sprawy, podjęcia stosownych kroków doprowadzającyh do jej rozwiązania i stworzenia procedur zapobiegających powstawaniu podobnym sytuacji w przyszłości.  
Informowanie zarządu o wszelkich uchybieniach, które mogą skutkować naruszeniem zasad bezpieczeństwa w szkole.
Nieustanne promowanie bezpieczeństwa w szkole wśród nauczycieli, asystentów i uczniów.

Obowiązki wszystkich wolontariuszy

4.1 Obowiązkiem wszystkich wolontariuszy (nauczycieli, asystentów i pozostałych pracowników szkoły) jest bezwzględne przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu oraz nieustanne promowanie bezpieczeństwa w szkole.

4.2. Obowiązkiem wszystkich wolontariuszy jest zwracanie uwagi na przedmioty potencjalnie niebezpieczne, które uczniowie mogą wnieść na teren szkoły. W takim wypadku wolontariusze zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły, rodzica/opiekuna i odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu, po konsultacji ze służbami bezpieczeństwa.  


Przegląd i aktualizacja regulaminu

5.1 Zarząd PSS jest odpowiedzialny za coroczny przegląd i aktualizację niniejszego regulaminu w zgodzie z prawem  obowiązującym w Anglii i Walii w zakresie ochrony praw dziecka.


Wróć do spisu treści